AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 2017


AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA
nr 1 (94)/2017

 

 

Kierunek zmian w wymaganiach stawianych aparaturze zabezpieczeniowej sieci NN, WN i SN
- Andrzej Juszczyk

Automatyka restytucyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii
- Adam Babś, Łukasz Kajda

Warunki pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o bardzo małych prądach zwarcia z ziemią
- Mariusz Talaga, Adrian Halinka

REZIP© – system lokalizacji zwarć i przywracania zasilania w sieciach SN – rozwiązanie firmy TAVRIDA ELECTRIC
- Lech Wierzbowski

Analiza możliwości pracy wyspowej rozproszonego źródła energii z generatorem asynchronicznym
- Hanna Dytry, Marcin Lizer, Piotr Suchorolski, Wojciech Szweicer


 Streszczenia artykułów nr 1/2017 AEE

ANDRZEJ JUSZCZYK
Kierunek zmian w wymaganiach stawianych aparaturze zabezpieczeniowej sieci NN, WN i SN
   Słowa kluczowe: aparatura zabezpieczeniowa, standardy techniczne, diagnostyka, koszty eksploatacji
Proces globalizacji, zmiany w technice oraz strukturach organizacyjnych firm energetycznych i przemysłowych stawiają nowe wymagania dotyczące aparatury zabezpieczeniowej. Dzisiaj już nie wystarczy, aby przekaźnik zabezpieczeniowy selektywnie eliminował zwarcia i zakłócenia oraz był elementem układu sterowania i nadzoru. Trendy w optymalizacji kosztów pracy, obniżenia kosztów, wyzwania dotyczące dostępności sieci elektroenergetycznej, wynikające z coraz większego uzależnienia się świata od energii elektrycznej, nie mogą pozostać bez wpływu na wymagania stawiane aparaturze automatyki elektroenergetycznej. Komunikacja urządzeń, funkcje diagnostyki i przewidywania awarii zaczynają odgrywać coraz większą rolę i stają się kluczowe dla szybkiej i efektywnej reakcji służb elektroenergetycznych.

The direction of changes in the requirements for HV and MV protection relays in Power System
   Keywords: protecting apparatus, technical standards, diagnostic, exploitation costs
The process of globalization, changes in technology and organizational structures of power companies and industrial pose new requirements for protection devices. Today it is not enough for protection devices selectively eliminate faults and was part of the control and supervision. Trends in optimizing labor costs, reduce costs, challenges concerning the availability of the power grid, resulting from the increasing dependence of the world of electricity, cannot remain unaffected by the demands automation in power systems. Communication between devices, features, diagnostics and failure prediction are starting to play an increasingly important role and become the key to quick and effective response of service staff.ADAM BABŚ, ŁUKASZ KAJDA
Automatyka restytucyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii
   Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, wskaźniki SAIDI i SAIFI, automatyka restytucyjna, sieci średnich napięć
Przedstawiono automatykę sieci średnich napięć jako jeden z czynników mających bezpośredni wpływ na wskaźniki jakości dostaw energii elektrycznej oraz wysokość przychodu regulowanego operatora systemu dystrybucyjnego. Opisano automatykę restytucyjną i jej wpływ na poprawę wskaźników jakości dostaw energii elektrycznej.

Automation of switching in medium voltage networks a way of improving the quality of energy supply
   Keywords: quality of electric energy, SADI and SAIFI factors, restitution automation, medium voltage distribution grids
Automation of medium voltage distributing grids as one of the factors having direct impact on the indicator of the quality of supplied electric energy and on the income from distributing system are described. Restitution automation and its impact on the improvement of quality factors of supplied electric energy are presented too.MARIUSZ TALAGA, ADRIAN HALINKA
Warunki pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o bardzo małych prądach zwarcia z ziemią
   Słowa kluczowe: sieci średniego napięcia, punkt neutralny izolowany, zabezpieczenia ziemnozwarciowe, kryteria działania
Przedstawiono analizę wybranych kryteriów rozruchowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych w zakresie selektywności i poprawności funkcjonowania w sieciach średnich napięć z izolowanym punktem neutralnym.

Operating conditions of earth fault protections installed in medium voltage networks with very low earth fault current
   Keywords: medium voltage networks, isolated neutral point, earth fault protection, protection criteria
The article presents chosen criteria of earth fault protection in medium voltage networks with isolated neutral point. Selectivity, sensitivity and functionality of these criteria are considered.LECH WIERZBOWSKI
REZIP© – system lokalizacji zwarć i przywracania zasilania w sieciach SN – rozwiązanie firmy TAVRIDA ELECTRIC
   Słowa kluczowe: sieci średnich napięć, lokalizacja zwarć, automatyka restytucyjna, SAIDI
Przedstawiono aktualne kierunki prac w krajowej energetyce w zakresie systemów lokalizacji zwarć i automatycznego przywracania zasilania w sieciach średniego napięcia.

REZIP© – faults location and power supply restoratiom system for MV networks – solution from TAVRIDA ELECTRIC
   Keywords: medium voltage grids, short circuit localisation, automatic restitution, SAIDI
Current domestic energetics groundwork directions in the field of short circuits localisation and automatic restoration of power supply in medium voltage grids are presented in the article.HANNA DYTRY, MARCIN LIZER, PIOTR SUCHOROLSKI, WOJCIECH SZWEICER
Analiza możliwości pracy wyspowej rozproszonego źródła energii z generatorem asynchronicznym
   Słowa kluczowe: rozproszone źródła energii, generator asynchroniczny, praca wyspowa, działanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
Przedstawiono skróconą analizę na podstawie symulacji możliwości autonomicznej pracy wyspowej rozproszonego źródła energii, wyposażonego w generator asynchroniczny.

Analysis of the islanded operation possibility of the distributed energy sources with asynchronous generator

   Keywords: dispersed energy sources, asynchronous generator, islanded operation work, functioning of automatic protection of power systems
The article presents, based on simulation, brief analysis of possibility of islanded operation work of dispersed energy sources equipped with asynchronous generator.