AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 2017


AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA
nr 2 (95)/2017

 


Współpraca zabezpieczeń ZSZ i LRW istniejących i nowo instalowanych w układach przejściowych, w trakcie prac modernizacyjnych – w wybranych realizacjach
- Tomasz Semla

AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA Nowoczesne laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej – dydaktyczne stanowisko dyspozytorskie
- Dariusz Sajewicz

Wdrożenie rozproszonego systemu automatyk restytucyjnych typu Self-Healing Grid produkcji Schneider Electric na terenie PGE Dystrybucja Oddział Białystok RE Ełk
- Grzegorz Torebko

Spójne cyberbezpieczeństwo w systemach automatyki stacji elektroenergetycznych infrastruktury krytycznej - Frederic Buchi, Robert Nowotnik Standard IEC 61850 w zastosowaniach badawczych i dydaktycznych w obszarze automatyki EAZ
- Andrzej Kwapisz, Jacek Handke


 Streszczenia artykułów nr 2/2017 AEE

TOMASZ SEMLA
Współpraca zabezpieczeń ZSZ i LRW istniejących i nowo instalowanych w układach przejściowych, w trakcie prac modernizacyjnych – w wybranych realizacjach
Słowa kluczowe: zabezpieczenie szyn, układ rezerwy wyłącznikowej, rozdzielnia WN, modernizacja rozdzielni NN
W artykule przedstawiono różne rozwiązania układów połączeń istniejących zabezpieczeń ZSZ i LRW z nowymi zabezpieczeniami, na poszczególnych przejściowych etapach pracy rozdzielni WN i NN w trakcie ich rozbudowy lub modernizacji. Przedstawiono również zalety i wady poszczególnych rozwiązań.

Temporary cooperation of existing and new busbar and breaker failure protections during modernisation works – sample implementations
Keywords: busbar protection, breaker failure protection, HV substation, modernisation of HV substation
The article presents solutions of connecting the existing busbar and breaker failure protections with new protections for each temporary operation of HV substations during their enlargement or modernisation. Advantages and disadvantages of each solution are also presented.DARIUSZ SAJEWICZATYKA ELEKTROENERGETYCZNA
Nowoczesne laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej – dydaktyczne stanowisko dyspozytorskie
Słowa kluczowe: dydaktyczne stanowisko dyspozytorskie, system sterowania i nadzoru, system e2YANKEE
W artykule przedstawiono wymagania oraz ewolucję zintegrowanych systemów zabezpieczeń i sterowania stacji elektroenergetycznych wymuszoną rozwojem techniki cyfrowej i możliwościami sprzętu. Zaprezentowano dyspozytorskie stanowisko laboratoryjne oparte na systemie nadzoru, sterowania i rejestracji zdarzeń stacją elektroenergetyczną e2YANKEE.

Modern laboratory of electrical power protection automatics – didactic dispatching station
Keywords: dispatcher station, control and supervision system, e2YANKEE system
This article presents the requirements and evolution of integrated security and control systems for power substations driven by the development of digital technology and hardware capabilities. Laboratory dispatcher based on surveillance, control and event recording system of e2YANKEE power station was presented.GRZEGORZ TOREBKO
Wdrożenie rozproszonego systemu automatyk restytucyjnych typu Self-Healing Grid produkcji Schneider Electric na terenie PGE Dystrybucja Oddział Białystok RE Ełk
Słowa kluczowe: sieć średniego napięcia, lokalizacja zwarć, automatyka restytucyjna, wskaźniki SAIDI i SAIFI
Przedstawiono realizację rozproszonego systemu restytucyjnego typu Self-Healing Grid do automatycznej rekonfiguracji sieci kablowej SN, po wystąpieniu zwarcia, u operatora PGE Dystrybucja Oddział Białystok RE Ełk. Opisano działanie algorytmu SHG oraz zasady lokalizacji miejsca zwarcia.
FREDERIC BUCHI, ROBERT NOWOTNIK
Spójne cyberbezpieczeństwo w systemach automatyki stacji elektroenergetycznych infrastruktury krytycznej
Ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną często występują i są szeroko komentowane w mediach. Ich przyczynami są m.in.: zwiększenie powiązań sieciowych systemów, standaryzacja protokołów komunikacyjnych oraz systemów operacyjnych, powodowane przez oszczędności w zakresie kosztów infrastruktury oraz wzrost skuteczności działania. Z drugiej strony trend ten sprawia, że sieci są bardziej podatne na atak.ANDRZEJ KWAPISZ, JACEK HANDKE
Standard IEC 61850 w zastosowaniach badawczych i dydaktycznych w obszarze automatyki EAZ
Słowa kluczowe: IEC 61850, badanie automatyki EAZ, dydaktyka
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania narzędzi programistycznych typu OpenSource do budowy stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badań elementów układów działających w standardzie IEC 61850. Przedstawione zostały elementy składowe takiego stanowiska umożliwiające zapoznanie się z możliwościami w zakresie zastosowania algorytmów pomiarowych i systemów komunikacji.

IEC 61850 standard for research and teaching in the automation area

Keywords: IEC 61850, Power System Protection study, didactics
Concept of using OpenSource software development tools to build a laboratory station designed for testing IEC 61850 standard circuit components is presented. The components of such a station allowing to familiarize with the possibilities of using measurement algorithms and communication systems are also presented.