AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 2017


AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA
nr 3 (97)/2017

 

Zabezpieczenie szyn zbiorczych w nowych i modernizowanych rozdzielniach 400 i 220 kV zbudowanych w układzie 3/2W
- Jerzy Fyda

Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni
- Hanna Dytry, Marcin Lizer, Piotr Suchorolski, Wojciech Szweicer

System VDS jako element bezpieczeństwa w rozdzielnicach SN
- Jerzy Chudorliński, Radosław Przybysz, Paweł Michalski

Niezawodność układów zabezpieczeniowej automatyki elektroenergetycznej
- Bartosz Brusiłowicz, Eugeniusz Rosołowski

Koordynacja badań typu dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej na przykładzie opracowanych sterowników polowych SN i nn
- Jerzy Chudorliński, Paweł Michalski

Zabezpieczenie termiczne modułowych rozdzielnic niskiego napięcia
- Paweł Michalski, Jerzy Chudorliński, Krzysztof Broda

Adaptacyjny system odciążania jako alternatywa dla klasycznej automatyki SCO w zakładach przemysłowych
- Mariusz Talaga, Adrian Halinka

Zagrożenie bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych wynikające z możliwych podatności systemu na scenariusz cichej dystrybucji
- Sebastian Klaczyński

Nowe rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego w sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym i jego implementacja w zespole zabezpieczeń iZAZ400
- Piotr Olszowiec, Michał Krzęcio, Marian Duży

Zbyt mocny, ciężki i sporych rozmiarów? – w wielu przypadkach CMC 430 stanowi alternatywę - Reinhard Kuntner Ex-microBEL – rodzina najbardziej zaawansowanych sterowników sieci SN
- Krzysztof Kalusiński


 Streszczenia artykułów nr 3/2017 AEE

JERZY FYDA
Zabezpieczenie szyn zbiorczych w nowych i modernizowanych rozdzielniach 400 i 220 kV zbudowanych w układzie 3/2W
Słowa kluczowe: rozdzielnie NN, układ szyn półtorawyłącznikowych, zabezpieczenia szyn zbiorczych
W artykule przedstawiono zabezpieczenie szyn zbiorczych w rozdzielniach 400 i 220 kV zbudowanych w układzie 3/2W oraz przedstawiono propozycje możliwych rozwiązań z wykorzystaniem zabezpieczeń gałęzi.

Busbar protection of new and modernised 400 and 220 kV switchgears with 3/2-breaker arrangement
Keywords: HV switchgears, switchgear with 3/2-breaker arrangement, busbar protection
The article presents busbar protection of 400 and 220 kV switchgears with 3/2-breaker arrangement and possible solutions for using a branch protection.HANNA DYTRY, MARCIN LIZER, PIOTR SUCHOROLSKI, WOJCIECH SZWEICER
Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni
Słowa kluczowe: przesuwniki fazowe, konstrukcje, zabezpieczenia różnicowe, warunki pracy
Artykuł omawia budowę typowych rozwiązań przesuwników fazowych oraz prezentuje problematykę i specyfikę zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni. Przedstawiono również możliwości oraz ograniczenia tradycyjnych zabezpieczeń różnicowych transformatorów oraz zwrócono uwagę na specyficzne rozwiązania tego zabezpieczenia, które jest przeznaczone do stosunkowo nowych obiektów w systemie elektroenergetycznym, jakim są przesuwniki.

Specifics of the differential protection of phase-shifting transformers
Keywords: phase-shifting transformers, constructions, differential protection, operation conditions
The paper describes construction of phase-shifting transformers (PST) and presents issues and specifics of the differential protection of phase-shifting transformers. The possibilities and limits of traditional transformer differential protections are presented too. Attention has been paid to specific solutions of this protection, which is designed to relatively new power system objects, which are the PSTs.JERZY CHUDORLIŃSKI, RADOSŁAW PRZYBYSZ, PAWEŁ MICHALSKI
System VDS jako element bezpieczeństwa w rozdzielnicach SN
Słowa kluczowe: wskaźniki napięcia VDS, system, układ LRM, pomiary napięcia, izolatory pojemnościowe
Wskaźniki napięcia systemu VDS przeznaczone są do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach prądowych rozdzielnic średniego napięcia (SN). Połączenie wskaźnika z szynami prądowymi realizowane jest za pośrednictwem izolatorów reaktancyjnych. W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS zgodnych z układem LRM. Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM.

VDS system as a safety element in MV switchgears
Keywords: voltage detecting system VDS, LRM system, voltage measurement, capacitive insulators
Voltage indicators of the VDS system are designed to continuously signal of voltage on the current rails of the medium voltage switchgears. The indicator connects to the current rails via the reactor insulators. The article presents a selection of capacity value of the VDS voltage detecting, compatible with LRM system. The required tests and confirming the conformity of the voltage detecting system with standard PN-EN 61243-5:2004 have been discussed. Examples of realization the indicator voltage system VDS for LRM system have been presents.BARTOSZ BRUSIŁOWICZ, EUGENIUSZ ROSOŁOWSKI
Niezawodność układów zabezpieczeniowej automatyki elektroenergetycznej
Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, niezawodność, błędne zadziałania, cykl życia
Artykuł dotyczy problemu analizy niezawodności układów zabezpieczeniowej automatyki elektroenergetycznej. W pierwszej części ogólnie przedstawiono: zagadnienie niezawodności, wskaźniki służące do jej określania oraz zaczerpniętą z literatury statystykę występowania błędnych zadziałań w układach automatyki zabezpieczeniowej. Następnie zwrócono uwagę na niektóre czynniki mające wpływ na niezawodność pracy, które mogą występować podczas całego cyklu użytkowania układów. Przedstawiono oraz opisano cykl pracy układów automatyki i kierunki rozwoju nowoczesnych układów automatyki elektroenergetycznej.

Reliability of power system protection equipment
Keywords: power system protection, reliability, misoperation, life cycle
The paper concerns a problem of reliability of power system protection equipment analysis. In the first part, an issue of reliability, indicators used to determine reliability and statistics of misoperations occurrence in power system protection equipment from literature are presented. Next some of factors affecting reliability, which may occur throughout a life cycle of protection equipment, are highlighted. The life cycle is also described. At the end, directions of modern automation equipment development are presented.JERZY CHUDORLIŃSKI, PAWEŁ MICHALSKI
Koordynacja badań typu dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej na przykładzie opracowanych sterowników polowych SN i nn
Słowa kluczowe: dyrektywy UE, badania typu, sterownik polowy, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, EAZ
W artykule przedstawiono wymagania normatywne dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ. Przedstawiono również koordynację badań jak i wyniki badań typu na przykładzie sterowników polowych MUPASZ 710 plus i HGSP1. Spełnienie tych wymagań, zweryfikowane podczas badań typu, przyczynia się do bezpieczeństwa i niezawodnej pracy urządzeń EAZ podczas całego okresu ich eksploatacji.

Coordination of type tests for power system protection devices on the example of MV and LV bay controllers
Keywords: EU directives, bay controller, power protection automation
The article presents the new standard requirements for power system protection devices. It describes coordination test and type tests results on the example of bay controllers MUPASZ 710 plus and HGSP1. Compliance with these requirements is verified during the test type and is essential for the safety and reliable operation of power system protection devices during their entire lifecycle.PAWEŁ MICHALSKI, JERZY CHUDORLIŃSKI, KRZYSZTOF BRODA
Zabezpieczenie termiczne modułowych rozdzielnic niskiego napięcia
Słowa kluczowe: rozdzielnice, graniczny przyrost temperatury
Konstrukcje rozdzielnic niskich napięć charakteryzują się zazwyczaj budową modułową. Każdorazowo instalacja rozdzielnicy jest dopasowana do wymagań odbiorcy docelowego. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania takiej rozdzielnicy wymaga przeprowadzenia badań typu, podczas których weryfikuje się parametry dotyczące konstrukcji oraz parametrów działania. Zgodnie z wymaganiami serii nowych norm PN-EN 61439 rozdzielnice podczas swojej pracy muszą być wyposażone w układy mierzące przyrosty temperatur w każdym newralgicznym punkcie, szczególnie w osobnych blokach funkcjonalnych. W artykule zaprezentowano modułowe rozwiązanie urządzenia do pomiaru temperatur w rozdzielnicy, za pomocą bezpotencjałowych czujników temperatury (montowanych na szynach rozdzielnicy) i urządzenia do akwizycji danych temperaturowych. Zaprezentowane zabezpieczenie termiczne może być z powodzeniem instalowane w modułowych rozdzielnicach niskonapięciowych. Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie nawet do kilkuset bezobsługowych czujników temperatury. Przeprowadzane pomiary przyrostów temperatury w poszczególnych blokach funkcjonalnych czynią pracę rozdzielnicy jako całości bardziej bezpieczną i niezawodną.

Thermal protection for modular low-voltage switchgear and controlgear

Keywords: switchgear, temperature-rise limit
Construction of switchgear low voltages are usually characterized by a modular structure. Each switchgear installation is matched to the requirements of the target customer. Ensuring the operation safety of the switchgear requires carrying out test type, which verifies critical parameters of the design and operating parameters of the switchgear. New series of standards EN 61439 requires that switchgear have to be equipped with temperature-rise measurement systems This system is measuring local rise of temperature in particular functional blocks and in every crucial point. The paper presents a modular solution for temperature-rise measuring of the switchboard which includes floating temperature sensors (can be mounted on the busbars) and data acquisition hardware. Presented thermal protection can be successfully installed in modular low-voltage switchgear. This solution allows to connect up to several hundred maintenance free temperature sensors. The measurements of temperature rises in each functional blocks makes operation of switchgears more safe and reliable.MARIUSZ TALAGA, ADRIAN HALINKA
Adaptacyjny system odciążania jako alternatywa dla klasycznej automatyki SCO w zakładach przemysłowych
Słowa kluczowe: krajowy system elektroenergetyczny, automatyka odciążania w zakładach przemysłowych, automatyka SCO, adaptacyjny system odciążania
W artykule przedstawiono wybrane aspekty automatyki odciążania w zakładach przemysłowych mających własne jednostki wytwórcze. Zwrócono uwagę na wady klasycznej automatyki SCO oraz zaprezentowano adaptacyjny system odciążania jako rozwiązanie alternatywne, oparte na bilansowaniu obszaru sieciowego z wykorzystaniem techniki pomiarów synchronicznych. Poruszono także problem wrażliwości algorytmów estymacji częstotliwości na sygnały zakłócające.

Adaptive system for balancing the active power in industrial power networks as alternative solution for standard frequency load shedding automation
Keywords: national power system, load shedding in industrial power networks, frequency load shedding automation, adaptive system for balancing the active power
The article presents chosen aspects of load sheddig automation in industrial power networks with own power source. Disadvantages of standard frequency load shedding are considered. Adaptive system for balancing the active power in the network area with synchrophasor technique utilities as alternative solution is presented. Some questions about sensitivity of frequency estimation algorithms with distorted input signals are mentioned.SEBASTIAN KLACZYŃSKI
Zagrożenie bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych wynikające z możliwych podatności systemu na scenariusz cichej dystrybucji
We współczesnych sieciach elektroenergetycznych w wyniku ciągłego rozwoju i nowych warunków pracy następuje coraz pełniejsza integracja energetycznych systemów przemysłowych z systemami zarządczymi. Jest to naturalna konsekwencja stosowania nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych.PIOTR OLSZOWIEC, MICHAŁ KRZĘCIO, MARIAN DUŻY
Nowe rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego w sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym i jego implementacja w zespole zabezpieczeń iZAZ400
Jednofazowe zwarcia z ziemią są najczęstszym rodzajem zakłóceń w sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym, dlatego ich niezawodna i selektywna eliminacja należy do najważniejszych zadań EAZ. W krajowych sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym powszechnie stosuje się dwa rodzaje selektywnych kierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych zerowo-prądowe i admitancyjne (susceptancyjne). New ground fault protection for 3-phase MV networks with isolated neutral point and its implementation in iZAZ400 protective deviceREINHARD KUNTNER
Zbyt mocny, ciężki i sporych rozmiarów? – w wielu przypadkach CMC 430 stanowi alternatywę
Gdy wprowadzano na rynek w latach 80. przekaźniki cyfrowe, używane wówczas testery były nieporęczne, niezbyt dokładne i najczęściej tylko jednofazowe. Dlatego pojawiła się potrzeba ich wymiany. Pierwsze przenośne, wielofazowe sterowane mikroprocesorowo testery urządzeń wtórnych w sieci elektroenergetycznej pojawiły się ok. 30 lat temu. Powerful, heavy, and bulky? The CMC 430 is the convincing alternative in many instancesKRZYSZTOF KALUSIŃSKI
Ex-microBEL – rodzina najbardziej zaawansowanych sterowników sieci SN
Rozwój technologii internetowych i zaawansowanych sieci teleinformatycznych w coraz większym stopniu wykorzystywany w nowoczesnej infrastrukturze elektroenergetycznej daje niesamowite możliwości zastosowania, adaptacji oraz integracji rozwiązań, wymagając przy tym zupełnie nowego, całościowego spojrzenia na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych.