ORGANIZATOR SYMPOZJUM

kae
 

XVII Seminarium
Technika cyfrowa w stacjach elektroenergetycznych
Augustów 2015

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) SEP zorganizował w dniach 27 – 29 maja 2015 roku kolejne seminarium poświęcone zagadnieniom eksploatacji i nowym rozwiązaniom w dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Współorganizatorem seminarium była firma ALSTOM GRID Sp. z o.o. z Wałbrzycha. Uczestnicy spotkali się w Hotelu Warszawa w Augustowie. W seminarium wzięło udział prawie 120 osób, które reprezentowały służby zabezpieczeniowe operatora i dystrybucji, elektrowni, biura projektowe i producentów aparatury zabezpieczeniowej.

W słowie wstępnym – do materiałów konferencyjnych – przewodniczący KAE SEP prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski napisał:„ …W programie obrad … znajdują się referaty … dotyczące rozwiązań automatyki elektroenergetycznej w nowoczesnych stacjach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do komunikacji w stacji (standard IEC 61850), doświadczeń w zakresie stosowania nowych przekładników zabezpieczeniowych także przekaźników zabezpieczeniowych. … Uczestnicy Seminarium będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z aktualnymi rozwiązaniami w zakresie nowych technologii oraz koncepcji algorytmicznych i układowych, proponowanych przez czołowych producentów systemów automatyki elektroenergetycznej...”.

Uczestników seminarium powitał przewodniczący KAE SEP, który podkreślił wagę omawianych problemów dla prawidłowej pracy systemu elektroenergetycznego i życzył zebranym owocnych obrad oraz ożywionej dyskusji.Obrady rozpoczęły się od uroczystego wręczenia medalu im. Kazimierza Szpotańskiego, przyznanego przez Zarząd Główny SEP Kol. Sylwii Wróblewskiej za wybitny wkład w rozwój zabezpieczeń i automatyki krajowego systemu elektroenergetycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 Zdjęcie nr 1 - Dr inż. Sylwia Wróblewska odbiera z rąk wiceprezesa SEP
dr inż. Krzysztofa Wolińskiego Honorowy Medal SEP im. Inż. Kazimierza Szpotańskiego

Obrady seminarium prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski. W pierwszej sesji plenarnej zebranym przestawiono następujące referaty:

 1. „ Alstom Grid lider we wdrożeniu najnowszych technologii w stacjach energetycznych” –  mgr inż.  Krzysztof Kulski (Alstom Grid SAS, Polska  i Europa Wschodnia);
 2. „Stacja cyfrowa – przedstawienie technologii i porównanie z dotychczasową” – dr inż. Andrzej Juszczyk (Alstom Grid);
 3. „Cyfryzacja stacji WN – nadzieje i obawy” – dr inż. Zygmunt Kuran (Instytut Energetyki Warszawa),
 4. „Pomiary w stacji cyfrowej – przekładniki światłowodowe COSI. Cechy i aplikacje” – dr inż. Andrzej Juszczyk (Alstom Grid),
 5. „Przyjazne rozwiązania EAZ na przykładzie sterownika polowego typu e2 TANGO firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA” – mgr inż. Mariusz Radziszewski,
 6. „Cyfryzacja stacji elektroenergetycznych – doświadczenia eksploatacyjne GE” – mgr inż. Zdobysław Cisoń, Dipl. Ing. Juergen Herrmann (GE Digital Energy),
 7. „Wykorzystanie techniki cyfrowej w produkowanych przez Spółkę ZPrAE urządzeniach dla stacji elektroenergetycznych” – mgr inż. Jerzy Fyda, mgr inż. Tomasz Semla (ZPrAE),
 8. „Załączanie linii energetycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii w zakresie danych na stacjach NN” – mgr inż. Marcin Ptaszyński, mgr inż. Przemysław Wronek (Mikronika),
 9. „Bezpieczeństwo, sterowanie i nadzór w systemach dystrybucyjnych” – mgr inż. Hieronim Szwabowski (ENERGA - Operator Gdańsk).

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 2 - uczestnicy na sali obrad

Ze względu na ograniczenia czasowe ożywiona dyskusja podczas sesji plenarnej na temat przedstawionych problemów była kontynuowana podczas przerwy kawowej oraz wieczornego spotkania koleżeńskiego. W trakcie obrad można było zapoznać się z gotowymi szafami przekaźnikowymi (przeznaczonymi dla rozdzielni 110 kV w stacji Vidiskali – operator LITGRID /Litwa) wyposażonymi w sterowniki polowe DS Agile, interfejsami do aparatury pierwotnej (AMU – analogowe dla przekładników, NMU numeryczne dla niekonwencjonalnych przekładników, SCU – dla wyłączników, odłączników i przełącznika zaczepów transformatora), switchami DS Agile – dla różnych redundantnych układów sieci (ring, multi-ring, gwiazda, podwójna gwiazda), analizatorem parametrów. Atrakcją wieczoru był występ zespołu folklorystycznego Chudoba Live oraz pokaz szermierki w wykonaniu Kozaków.

Drugi dzień obrad odbył się w Hotelu Karolina w Wilnie (Litwa), dokąd uczestnicy seminarium przybyli autokarem.

Sesję plenarną prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski. Rozpoczął ją od powitania przedstawicieli Uniwersytetu Technicznego z Kowna i energetyki litewskiej.

Podczas sesji uczestnicy wysłuchali następujących prezentacji:

 1. „The application of Smart Grid technologies in Lithuanian electric power network” – prof.  dr  Saulius Gudzius (KTU),
 2. „The analysis of the principles of faul identification by transients characteristics ” –  prof. dr Saulius Gudzius (KTU),
 3. „Testowanie urządzeń automatyki elektroenergetycznej w zakresie zgodności z normą IEC 61850” – mgr inż. Adam Babś, mgr inż. Janusz Gurzyński (Instytut Energetyki Gdańsk) ,
 4. „Problematyka rozszerzonej komunikacji w sieciach elektroenergetycznych w pracach Komitetu Studiów B5 CIGRE”– mgr inż. Marcin Lizer (Instytut Energetyki Warszawa),
 5. „Zabezpieczenia póładaptacyjne podczęstotliwościowe i póładaptacyjna automatyka SCO” –  mgr inż. Adam Klimpel (Elkomtech ),

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 3- Profesor Saulius Gudzius wygłasza referat podczas obrad w Wilnie

Następnie odbyła się dyskusja techniczna, która trwała także podczas zwiedzania z przewodnikiem zabytków Wilna. Wizytę w Wilnie zakończyliśmy pobytem na Wieży Telewizyjnej, na wysokości 165 m.

Zamknięcie obrad seminarium nastąpiło podczas trzeciej sesji plenarnej. Podsumowania obrad dokonał przewodniczący obrad - profesor Eugeniusz Rosołowski. Podkreślił celowość organizacji tematycznych konferencji. Duża liczba osób chętnych do zabrania głosu na sesjach plenarnych dobitnie świadczyła o aktualności prezentowanych zagadnień technicznych. Przewodniczący podziękował też uczestnikom za aktywny udział w obradach, autorom referatów za znaczący wkład pracy związany z ich przygotowaniem i prezentacją a komitetowi organizacyjnemu: – Andrzejowi Dobroczkowi, Annie Selidze, Sylwii Wróblewskiej i Marcinowi Lizerowi – za wzorową organizację obrad seminarium, pięknie wydane materiały seminaryjne oraz sprawną logistykę.

Serdeczne słowa podziękowania skierował prof. Rosołowski do współorganizatorów seminarium - firmy ALSTOM GRID i jej przedstawicieli w osobach: Krzysztofa Kulskiego, Krzysztofa Koćmierowskiego i Andrzeja Juszczyka.

Seminarium towarzyszyły stoiska następujących firm: Alstom Grid., Apator SA, Energometal Energetyka SA, Enertest Sp. z o.o., Kared Sp. z o.o., Phoenix Contact Sp. z o.o., ZAZ-En Sp. z o.o.

Patronat medialny nad seminarium sprawowały Wiadomości Elektrotechniczne.

Krzysztof Woliński
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP


PATRONAT MEDIALNY

WE