KAE - zaproszenie do wstąpienia

W imieniu Prezydium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP pozwalam sobie zaprosić Panią / Pana do włączenia się w działalność naszego Komitetu ( formularz zgłoszenia ).

Komitet grupuje specjalistów EAZ - automatyków pracujących zarówno w jednostkach energetyki zawodowej jak i przemysłowej a także projektantów, konstruktorów i kadrę naukową politechnik i instytutów branżowych.

W swej działalności podstawowej staramy się organizować wymianę myśli technicznej, doświadczeń naukowych, eksploatacyjnych i produkcyjnych związanych z elektroenergetyką, głównie w aspekcie układów zabezpieczeń, sterowania i regulacji.
Zdajemy sobie doskonale sprawę z faktu, iż jakość stosowanych przez nas rozwiązań technicznych i technologicznych użytkowanych w zakładach energetycznych, elektrowniach czy elektrociepłowniach ma bezpośredni wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń i całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Pewność i efektywność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ma natomiast istotny wpływ na konkurencyjność i rozwój całej gospodarki.

Uczestnictwo w pracach KAE nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi np. w  formie składek członkowskich. Jest działaniem społecznym, służącym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jego członków.

Nasze konferencje naukowo-techniczne, zebrania robocze i plenarne Członków, poza ich aspektami merytorycznymi, traktujemy także jako istotny czynnik sprzyjający integracji krajowego środowiska specjalistów automatyki elektroenergetycznej.

Aktualnie Komitet liczy nieco ponad 110 członków. Jesteśmy przekonani, że może i powinno nas być więcej.

Komitet nasz łączy swą działalność z innymi stowarzyszeniami, jak PTPiREE czy agendy SEP a  przede wszystkim z Polskim Komitetem Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE – CIGRE) - niektórzy nasi członkowie działają w odpowiednich Komitetach Studiów lub Grupach Roboczych CIGRE.

Licząc, że Komitet AE w dwudziestym siódmym roku swojej działalności zostanie wzmocniony Pani/Pana wiedzą i kompetencjami.

pozostaję z wyrazami uszanowania,

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski
         Przewodniczący KAE SEP

kae


sep