Biuletyn Informacji Publicznej

Polska-Bielsko-Biała: Systemy transportu linowego z wagonami
2015/S 192-348700

Informacja
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004 r., nr 19, poz. 177, z późn. zm.)
Spółka „ZIAD Bielsko - Biała" S.A.  z siedzibą w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 220 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progu europejskiego na:

„Kompleksową modernizację kolei gondolowej na Szyndzielnię”

wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę oznaczoną nr 1/Szyn/2015 złożoną przez wykonawcę:
Doppelmayr Polska Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca jw. wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cena, jakość oferowanego rozwiązania, harmonogram).
Złożona oferta była jedyną biorącą udział w postępowaniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wiceprezes Zarządu
Marek Hetnał

 

 

 

logo bip