AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 2016


AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA
nr 3 (91)/2016

 

 

Typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej elektroenergetycznych sieci przemysłowych
- Piotr Suchorolski, Hanna Dytry, Marcin Lizer, Wojciech Szweicer

Automatyka zapobiegająca pracy wyspowej generacji rozproszonej
- Adam Klimpel

 

Rozwój infrastruktury produktowej w obszarze inteligentnego zarządzania energią
- Andrzej Nowakowski, Aleksander Lisowiec, Paweł Wlazło

Lokalizacja zwarć o małej wartości prądu doziemnego w miejscach rozproszonych jako źródło danych dla algorytmów FDIR/APRS
- Jan Żurowski

 

System Axioline F I/O dla sektora energetycznego – spełnia wszystkie normy IEC 61850
- Harald Grewe

Wykorzystanie możliwości funkcjonalnych urządzeń rodziny iZAZ w układach automatyki zabezpieczeniowej
- Michał Krzęcio, Krzysztof Osojca

 

Zabezpieczenia baterii kondensatorów równoległych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia
Marcin Dębek, Witold Hoppel

Doświadczenia Schneider Electric w realizacji stacji cyfrowych opartych na technologii IEC 61850/GOOSE
- Daniel Banica


 Streszczenia artykułów nr 3/2016 AEE

PIOTR SUCHOROLSKI, HANNA DYTRY, MARCIN LIZER, WOJCIECH SZWEICER
Typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej elektroenergetycznych sieci przemysłowych

  Słowa kluczowe:
elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, sieci przemysłowe, dokumentacja techniczna
Przedstawiono charakterystykę przemysłowych sieci średniego napięcia oraz opisano typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej.

Typical problems with automatic protection for industrial electroenergetic networks
  Keywords: electroenergetic
automatic protection, industrial networks, technical documentation
The article presents characteristic of industrial medium voltage networks and describes typical problems with automatic protection.

 

ADAM KLIMPEL
Automatyka zapobiegająca pracy wyspowej generacji rozproszonej

  Słowa kluczowe:
generacja rozproszona, praca wyspowa, zabezpieczenia LOM, koordynacja automatyki
Przedstawiono metody wykrywania pracy wyspowej generacji rozproszonej, przyłączonej do sieci rozdzielczej oraz stosowane algorytmy działania zabezpieczeń LOM w wybranych krajach.

Automation preventing insular work of dispersed generation
  Keywords:
dispersed generation, insular work, LOM protections, coordinated automation
The article presents methods of detecting insular work of dispersed generation connected to distributing grid and algorithms for LOM protections used in selected countries.

 

ANDRZEJ NOWAKOWSKI, ALEKSANDER LISOWIEC, PAWEŁ WLAZŁO
Rozwój infrastruktury produktowej w obszarze inteligentnego zarządzania energią

  Słowa kluczowe:
bezrdzeniowy przetwornik prądowy, cewka Rogowskiego CR, CRR, sterownik modułowy, SEM, transmisja PLC, panel, smart grids
W artykule przedstawiono kilka najnowszych rozwiązań dla elektroenergetyki, opracowanych w ITR   i wdrożonych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Należą do nich m.in. nowe typy przetworników prądowych, systemy zbudowane na bazie sterownika modułowego SEM oraz uniwersalnego panelu odłączalnego. Ponadto przedstawiono metodę identyfikacji i automatycznego testowania obwodów pomiarowych współpracujących z przetwornikami prądowymi typu CR/CRR oraz ich zastosowanie do badania poziomu zakłóceń w transmisji PLC. Wszystkie przedstawione rozwiązania wpisują się w potrzeby inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grids.

Development of product infrastructure in the domain of intelligent management of electric energy
   Key words:
air core current transducer, Rogowski coil, CR, CRR, modular controller, SEM, PLC transmission, panel, smart grids
In the article some latest novel solutions for electroenergetics, elaborated in ITR and implemented in the last twelve months, are presented. They include among others: new types of current convertors, the new systems built on the base of SEM module driver and universal detachable panel. Moreover the paper presents the method of identification and automatic testing measuring circuits working in tandem with current convertors type CR/CRR and their application for testing the level of perturbations in PLC transmission. All presented solutions meet the demands of electroenergetic smart grids.

 

JAN ŻUROWSKI
Lokalizacja zwarć o małej wartości prądu doziemnego w miejscach rozproszonych jako źródło danych dla algorytmów FDIR/APRS

Detecting of low current ground short circuits in dispersed points as a source of data for FDIR/APRS algorithm

Artykuł opisuje cyfrowy system: zbierania, analizy i prezentacji informacji rozproszonych w sieci dystrybucji i jego możliwości selektywnego wykrywania i lokalizacji miejsc zwarcia w napowietrznych ciągach liniowych sieci SN o małej wartości prądu zwarcia doziemnego. Wykorzystuje do tego analizę danych z rozproszonych punktów w monitorowanej sieci. Niezbędne w tej sytuacji było przyjęcie metody wykrywania i lokalizacji awarii opartej na wykorzystaniu technologii synchrofazorów, co przełożyło się w praktyce na pozyskiwanie danych o amplitudzie i fazie, mających znacznik czasu, z poszczególnych węzłów rozmieszczonych w napowietrznych ciągach liniowych (prądy 3Io) oraz z pola pomiarowego w rozdzielni SN (napięcie 3Uo).

 

HARALD GREWE
System Axioline F I/O dla sektora energetycznego – spełnia wszystkie normy IEC 61850

System Axioline F I/O for electric energy sector – meets the all requirements of IEC 61850 standard

Koncentracja na zielonej energii oraz globalne wymagania w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych stanowią główne wyzwania zarówno dla społeczeństwa, jak i przemysłu energetycznego.

 

MICHAŁ KRZĘCIO, KRZYSZTOF OSOJCA
Wykorzystanie możliwości funkcjonalnych urządzeń rodziny iZAZ w układach automatyki zabezpieczeniowej

  Słowa kluczowe:
elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, urządzenia iZAZ, sieci rozdzielcze
Przedstawiono możliwości urządzeń iZAZ przeznaczonych do realizacji układów automatyki zabezpieczeniowej różnych obiektów, w tym sieci rozdzielczej.

The use of functional possibilities of  iZAZ family devices in automatic safety systems
  Keywords:
electroenergetic automatic protection, iZAZ devices, distributing grids
Possibilities of iZAZ family devices designed for automatic safety systems including distribution grid are presented in the paper

 

MARCIN DĘBEK, WITOLD HOPPEL
Zabezpieczenia baterii kondensatorów równoległych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia

  Słowa kluczowe:
baterie kondensatorów, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, nastawy
Przedstawiono podstawowe informacje o budowie baterii kondensatorów stosowanych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia oraz podano zasady zabezpieczania od: skutków zwarć, przeciążeń, wzrostu i obniżenia napięcia.

Protection of parallel accumulator batteries for compensating of reactive power in medium voltage networks
  Keywords:
accumulator batteries, electroenergetic automation protection, adjustmentsThe article presents basic information about the structure of accumulator batteries used to compensate reactive power in medium voltage networks and gives the principles of protection against short circuit incidents, surcharge, rise and drop of voltage.

 

DANIEL BANICA
Doświadczenia Schneider Electric w realizacji stacji cyfrowych opartych na technologii IEC 61850/GOOSE 

Schneider Electric experience in realization of Digital Substations based on the IEC 61850/GOOSE Technology
Schneider Electric jako jeden z głównych dostawców rozwiązań systemowych wprowadził w ostatnich latach na polski rynek najnowsze technologie w dziedzinie systemów sterowania i nadzoru, które znalazły zastosowanie w zakładach energetycznych i w przemyśle. Te technologie są wynikiem stałych inwestycji w rozwój hardware’u oraz software’u, zaplecza inżynierskiego, laboratoryjnego oraz testowego, znajdującego się w naszym zakładzie REFA Świebodzice. Dzięki nowoczesnej technologii oraz wiedzy możemy zaoferować Klientom rozwiązania, którymi mogą się cieszyć przez lata, rozbudowując swoje obiekty z gwarancją najnowszych rozwiązań technicznych.