ORGANIZATOR SYMPOZJUM

kaePATRONAT HONOROWY

PW

 

 

Konferencja Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce

XVI Ogólnopolska Konferencja "Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” Licheń Stary  2013
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej (KAE) Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował w dniach 16 – 18 października 2013 roku kolejną konferencję poświęconą problematyce zabezpieczeń i automatyki w sieciach elektroenergetycznych. Honorowy patronat sprawowała firma MIKRONIKA, która obchodziła jubileusz 30 – lecia działalności. Uczestnicy spotkali się w Hotelu ATUT w Licheniu Starym. W konferencji wzięło udział prawie 180 osób reprezentujących służby zabezpieczeniowe: operatora sieci przesyłowej, dystrybucji i elektrowni.
Uczestników konferencji powitał przewodniczący KAE SEP – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.


prof. Eugeniusz Rosołowski prowadzi obrady konferencji

W Słowie wstępnym zamieszczonym w materiałach konferencyjnych profesor Eugeniusz Rosołowski stwierdził: …”Wiodącym tematem tegorocznej Konferencji jest problematyka związana z automatyką zabezpieczeniową linii kablowych i hybrydowych. Specyfika tych obiektów stawia przed zabezpieczeniami przekaźnikowymi szczególne wymagania … . Ważnym tematem nadesłanych referatów są synchroniczne i asynchroniczne łączenia w sieci KSE. … Osobną, ważną problematykę definiują referaty związane z  EAZ  sieci średnich napięć. …Ważną funkcją tych spotkań jest także integracja szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych organizacjach związanych z energetyką zawodową, przemysłową, a także w ośrodkach badawczych i akademickich …”.
Przed rozpoczęciem części merytorycznej konferencji, profesor Eugeniusz Rosołowski  przypomniał zebranym sylwetkę profesora Jana Trojaka z okazji Jubileuszu 100 – lecia Jego urodzin.
Obrady konferencji prowadził profesor Eugeniusz Rosołowski. W czasie pierwszej sesji uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

 • „Nowe rozwiązania MIKRONIKI dla stacji elektroenergetycznych z szyną procesową” – mgr inż. Marcin  Ptaszyński, mgr inż. Przemysław Wronek,
 • „Zabezpieczenia linii kablowych WN i NN”– mgr inż. Krystyna Romanowska (PSE Północ S.A.),
 • „Automatyka zabezpieczeniowa w liniach hybrydowych 110 kV” – mgr inż. Marek Witkowski (RWE STOEN Operator Sp. z o.o.),
 • „Problemy dotyczące zabezpieczeń sieci hybrydowych linia napowietrzna/kablowa” - dr inż. Sylwia Wróblewska (Instytut Energetyki Warszawa),
 • „COSI CT F3 jako element zabezpieczenia odcinków mieszanych – linia napowietrzno-kablowa” – mgr inż. Krzysztof Kulski (Alstom Power Sp. z o.o., Świebodzice).

Wprowadzenia do referatów wygłaszanych w czasie drugiej sesji dokonał mgr inż. Marek Głaz (PSE SA) przedstawiając awarię systemową, która wystąpiła w Europie w dniu 4.11.2006 roku. Uczestników  zapoznano z  następującymi referatami:

 •  „Synchroniczne i asynchroniczne operacje łączeniowe w sieci NN Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” – prof. dr hab. inż. Jan Machowski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, dr inż. Piotr Miller, dr inż. Marek Wancerz (Politechnika Lubelska), mgr inż. Marek Głaz, mgr inż. Artur Mrowiński (PSE S.A.),
 • „Komutowane systemy centralnej synchronizacji układów elektroenergetycznych na przykładzie układu firmy ZPBE ENERGOPOMIAR – ELKTRYKA  MUV-Plus” -  mgr inż. Norbert Kuc,
 • „Układy synchronizacji dla rozdzielni NN na przykładzie rozwiązania realizowanego w stacji 400/220/110 kV Ołtarzew” – mgr inż. Adam Redlarski (KARED Sp. z o.o.),

Podczas trzeciej sesji słuchacze zapoznali się z następującymi wystąpieniami:

 • „Pomiary synchroniczne w systemie elektroenergetycznym – wymagania, testowanie, doświadczenia eksploatacyjne.” – mgr inż. Mariusz Talaga (Energotestu Sp. z o.o.),
 • „Ponowne spojrzenie na zabezpieczenie układu 1,5 – wyłącznikowego stacji” –  mgr inż. Bogdan Gadomski (Siemens Sp. z o.o.),
 • „Zabezpieczenia cyfrowe linii średnich napięć współpracujące z systemami SCADA/DMS w zakresie modułu FDIR oraz  automatyki w głębi sieci” – mgr inż. Zbigniew Grzeszczuk, mgr inż.  Zbigniew Matuszczyk, mgr inż. Marcin Ptaszyński (MIKRONIKA),
 • „SIPROTEC 7SC80 – zastosowanie automatyki w głębi sieci dystrybucyjnej” – mgr inż. Michał Majszczyk, mgr inż. Maciej Hoppel (Siemens Sp. z o.o. ),

W czwartej sesji wygłoszono następujące referaty:

 • „Zabezpieczenia i automatyka w systemie CZIP® - aktualnie wprowadzane zmiany”– dr inż. Witold Hoppel, prof. dr hab. inż. Józef Lorenc (Politechnika Poznańska) , mgr inż. Maria Szperkowska (RELPOL SA),
 • „CZIP® - PRO  - nowa generacja cyfrowych zabezpieczeń dla rozdzielni SN – prezentacja firmy RELPOL SA” – mgr inż. Artur Migalski,
 • „Określenie doziemnych prądów pojemnościowych sieci SN za pomocą miernika MPZ” – dr inż. Bogdan Staszak, prof. dr hab. inż. Józef Lorenc, dr inż. Jacek Handke (Politechnika Poznańska),

Podczas piątej sesji przedstawiono następujące zagadnienia:

 • „Zabezpieczenia wielkich przesuwników fazowych na liniach transgranicznych” – mgr inż. Jerzy Nowak (PSE Inwestycje SA),
 • „Systemy kontroli izolacji i lokalizacji doziemień w świetle aktualnych norm”-  mgr inż. Maciej Sałasiński (Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC),
 • „Nowe rozwiązania TTC Marconi dla stacji elektroenergetycznych” – inż. Stefan Kosovan, inz. Pavel Vavrousek (TTC Marconi – Czechy),
 • „Realizacja automatyk stacyjnych w standardzie IEC 61850” – dr inż. Krzysztof Szaniawski (ELKOMTECH S.A.).


podczas dyskusji na Sali obrad

Dyskusje techniczne na temat przedstawionych problemów były długotrwałe i burzliwe. Kończyły się zazwyczaj się podczas wieczornych spotkań koleżeńskich.  
Atrakcją kulturalną konferencji było wieczorne spotkanie z tenorem Bartoszem Kuczykiem, podczas którego dyrektor generalny Jan Nogaj zapoznał zebranych z historią powstania i osiągnięciami firmy MIKRONIKA.
Zamknięcie obrad konferencji nastąpiło podczas szóstej sesji. Podsumowania obrad dokonał przewodniczący KAE SEP, profesor Eugeniusz Rosołowski. Podkreślił celowość organizacji tematycznych konferencji. Liczba uczestników oraz ilość prezentowanych referatów świadczą o konieczności organizowania tego typu spotkań. Przewodniczący podziękował  także uczestnikom za aktywny udział w obradach, autorom referatów za wkład pracy związany z ich przygotowaniem i prezentacją oraz komitetowi organizacyjnemu – Andrzejowi Dobroczkowi, Annie Selidze, Sylwii Wróblewskiej – za wzorową organizację obrad seminarium, pięknie wydane materiały seminaryjne oraz sprawną logistykę.
Specjalne podziękowania organizatorzy konferencji kierują na ręce dyrektora Piotra Dąbrowskiego  z firmy Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o  za pomoc w organizacji stoisk firmowych oraz materiałów dla uczestników konferencji.
Obradom konferencji towarzyszyły stoiska wystawiennicze następujących firm: ALSTOM, ELKOMTECH S.A., JM-TRONIK, KARED, MIKRONIKA, Phoenix Contact, PRO-MAC, RELPOL S.A. Zakład POLON, Schneider Electric Polska Sp. z o.o. WAGO, ZAZ – En .
Na wyróżnienie zasługuje innowacyjne stoisko wystawiennicze Schneider Electric, obrazujące bogatą ofertę produktową w ciekawej szacie graficznej, z MiCOM-em P139 jako sztandarowym produktem.
XVII Ogólnopolska Konferencja KAE Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbędzie się w dniach 15-17 października 2014 na Dolnym Śląsku – głównym współorganizatorem konferencji jest Schneider Electric.


Krzysztof Woliński
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP


PATRONAT MEDIALNY

WE