Władze spółki

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Kapitał zakładowy: 31 294 800 zł (wpłacony)
Akcjonariat: Gmina Bielsko-Biała 100% udziału

ZARZĄD SPÓŁKI

 • Dariusz Mrzygłód
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Naczelny

PROKURENCI

 • Grzegorz Jania
  Dyrektor Handlowy
 • Maciej Chrapkiewicz
  Główny Księgowy

RADA NADZORCZA

 • Jacek Biel
  Przewodniczący
 • Zdzisław Dwornik
  Z-ca Przewodniczącego
 • Edyta Kurczyna-Klimosz
  Członek
 • Anna Nowak
  Członek
 • Krzysztof Koziołek
  Sekretarz

Struktura spółki

Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd

PREZES ZARZĄDU, Dyrektor Naczelny

 • Inspektor BHP
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Inspektor Ochrony Danych

Dyrektor Handlowy

 • Dział Marketingu
 • Ośrodek Obiektów Górskich
 • Hotel Szyndzielnia

Dyrektor ds. Rozwoju i Infrastruktury

 • Dział Targów, Szkoleń i Innowacji
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
 • Dział Infrastruktury

Główny Księgowy

 • Dział Księgowości
 • Dział Organizacji i Zarządzania

Historia firmy

 • 1 czerwca 1974 roku został oddany do eksploatacji Ośrodek Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce. Zaplanowano go jako główny ośrodek specjalistycznego szkolenia energetyków
 • 1 stycznia 1986 roku ośrodek zmienił nazwę – został przekształcony w Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego – w skrócie ZIAD
 • 1 stycznia 1989 roku ZIAD stał się przedsiębiorstwem państwowym
 • 1 lipca 1997 roku ZIAD Bielsko-Biała i ZIAD Katowice stały się oddzielnymi zakładami państwowymi
 • 1 stycznia 1999 roku ZIAD Bielsko-Biała został skomunalizowany
 • 1 maja 1999 roku ZIAD stał się spółką akcyjną w której 100% udziału ma Gmina Bielsko-Biała

W 2018 r. nasza firma została uhonorowana Złotą Odznaką za zasługi dla województwa śląskiego

W czerwcu 2019 r. ZIAD Bielsko-Biała SA obchodził 45-lecie swojego istnienia. Korzystając z okazji jaką stwarza jubileusz, zrealizowaliśmy film który przestawia stosunkowo mało znaną historię oraz bogaty dorobek naszej firmy w różnych obszarach działalności

Przedmiot działalności

PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i konferencji

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy spółki wynosi 31 294 800 zł
(słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych)

Jedynym akcjonariuszem spółki jest Gmina Bielsko-Biała

Status prawny

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa – dokonał rejestracji spółki 1 czerwca 1999 r pod nr KRS 0000071046.

Spółka powstała jako przekształcenie w trybie art. 68 Ustawy z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (dz.u.nr 118, poz.561 z późniejszymi zm.).

Akt notarialny z dnia 23.03.1999 r. w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa pod nazwa Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego „ZIAD Bielsko-Biała” w spółkę akcyjną.

Przetargi

Aktualnie brak przetargów.

Majątek

Spółka jest właścicielem następujących składników majątkowych:

 • nieruchomości gruntowych usytuowanych w Bielsku-Białej, w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Karbowej oraz na stokach gór Dębowiec i Szyndzielnia o łącznej powierzchni 250 057 m² – obręb kat. Olszówka Górna, Kamienica oraz Wapienica. Budynków i budowli na terenie siedziby Spółki usytuowanej przy al. Armii Krajowej 220 stanowiących własność Spółki
 • jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wł. Cieśli w Bielsku-Białej
 • nieruchomości budynkowych oraz składników majątkowych stanowiących wyposażenie Campingu „Pod Dębowcem”, Kolei Linowej „Szyndzielnia”
 • w skład majątku firmy wchodzą także nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 292 959 m² położone w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220 oraz przy ul. Wł. Cieśli, stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała i oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz „ZIAD Bielsko-Biała” do 2089 r.

Załatwianie spraw

Klient może załatwić w ZIAD Bielsko-Biała SA sprawę:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • pocztą elektroniczną
 • listownie

Wszystkie zgłaszane sprawy są rejestrowane na dzienniku podawczym z którego następnie dekretowane są do komórek merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy.
Pracownicy zajmują się załatwianiem spraw na bieżąco, przy zachowaniu kolejności zgłoszenia sprawy.
Celem funkcjonujących w Spółce procedur jest dążenie do załatwiania zgłoszonych spraw bez zbędnej zwłoki.

Dane osobowe

Szanowni Państwo – uczestnicy szkoleń!

Chcieliśmy poinformować, że w dniu 2 lutego 2020 r. nastąpiło naruszenie dostępności oraz integralności Państwa danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu.
Dotyczy to osób szkolących się w naszym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w ZIAD Bielsko-Biała SA w okresie od roku 2002 do stycznia 2020. Do powyższego doszło w wyniku działania złośliwego oprogramowania o nieznanej nazwie, a następnie zakodowania plików na serwerze Spółki – dane zostały zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu.
Posiadamy jednak ich wersję papierową i w związku z tym dostęp do nich jest możliwy, lecz wymaga więcej czasu. Z posiadanych informacji wynika, iż dane zostały wyłącznie zaszyfrowane (a nie udostępnione lub wykorzystane w jakikolwiek sposób przez podmioty trzecie).
Ponadto chcieliśmy wyjaśnić, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w postaci serii i numeru dowodu osobistego. Zawarcie umowy na kredyt, umowy z operatorem telekomunikacyjnym, itp. wymagałoby oprócz danych, które zostały zaatakowane, dodatkowo również serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem jak również fizycznego okazania tego dokumentu przy zawarciu umowy.
Tak więc Państwa dane osobowe, które Spółka przetwarza są niewystarczające do zawarcia tego typu umowy. W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych Spółka planuje zwiększyć zabezpieczenia systemu (programy antywirusowe, firewall), regularnie monitorować i testować sprzętu informatyczny, sieci oraz infrastruktury, kontynuować prowadzenie polityki kopii zapasowych, jak również ograniczyć dostępu do plików i folderów zawierających dane osobowe.
Powiadomiliśmy o naruszeniu ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również Policję.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo przekazać dodatkowe informacje w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt: p. Janusz Kubica, tel. +48 338138 251, e-mail: jkubica@ziad.bielsko.pl
Spółka dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zapewniamy, że przedmiotowe zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikło z działania zewnętrznego, niezależnego od Spółki.

Podjęliśmy starania, aby skutki naruszenia były jak najmniej odczuwalne dla Państwa, niemniej za całe zdarzenie serdecznie przepraszamy.

Kontakt

ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA
al. Armii Krajowej 220
43-316 BIELSKO-BIAŁA

NIP: 547-16-39-980
REGON: 070844350
BDO: 000157697

Nr konta: mBank 33 1140 1049 0000 3306 3300 1001

Sekretariat:
Tel. +48 33 8138215
FAX +48 33 8142231

E-maill: sekretariat@ziad.bielsko.pl

Akcjonariat

1. Kapitał zakładowy – 31 294 800 zł (wpłacony)

2. Dematerializacja akcji – wskutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.” – Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami– Marcina Borgieła.
Kontakt – tel. 33 8138 220, e-mail: biuro@ziad.bielsko.pl

Data i treść wezwania do złożenia akcji w Spółce
Daty kolejnych wezwań – 20.10.2020 r., 10.11.2020 r., 01.12.2020 r., 29.12.2020 r.

3. Rejestr akcjonariuszy – Gmina Bielsko-Biała 100% udziału
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
Regulamin Rejestru akcjonariuszy

4. Walne zgromadzenia
Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał

5. Rejestr akcjonariuszy